EN |
    ورود
   1:57:00 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1398 / 12 / 07
 

 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/10/1393

     

2

 2/10/1393

     

3

 3/10/1393

     

4

 4/10/1393

مدون داخلی1 ویژه پزشکان عمومی

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

5

 5/10/1393

     

6

 6/10/1393

     

7

 7/10/1393

جلسه توجیهی پزشکان جوان دفتر ریاست سالن دکتر محمد قریب

8

 8/10/1393

          مناظره

معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی
سیر مطالعاتی درون تشکلی (مهدویت) معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر قریب( ساعت 19)

9

 9/10/1393

جشن روز پژوهش

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

10

 10/10/1393

     

11

 11/10/1393

کارگاه "نقش ضد عفنونی کننده مواد غذایی در کارخانه ها " معاونت غذا و دارو سالن دکتر محمد قریب

12

 12/10/1393

     

13

 13/10/1393

     

14

 14/10/1393

سمینار فیزیولوژیک زایمان 2

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

15

 15/10/1393

سمینار فیزیولوژیک زایمان 2

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

16

 16/10/1393

     

17

 17/10/1393

نشست "علم از آن ایرانیان" معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

18

 18/10/1393

جشن میلاد حضرت رسول اکرم(ص ) معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

19

 19/10/1393

     

20

 20/10/1393

کارگاه پزشکی طب مبتنی بر شواهد ویژه پزشکان آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

21

 21/10/1393

کارگاه پزشکی طب مبتنی بر شواهد ویژه پزشکان آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

22

 22/10/1393

     

23

 23/10/1393

     

24

 24/10/1393

سمینارتشخیص دربرخورد باسندرمهای حاد بالینی قلبی

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

25

 25/10/1393

سمینارتشخیص دربرخورد باسندرمهای حاد بالینی قلبی

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

26

 26/10/1393

 

 

 

27

 27/10/1393

کارگاه پزشکی طب مبتنی بر شواهد ویژه پرستاران و ماماها و پیراپزشکان

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

28

 28/10/1393

کارگاه پزشکی طب مبتنی بر شواهد ویژه پرستاران و ماماها و پیراپزشکان

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

29

 29/10/1393

کارگاه  " اصول مدیریت استرس" برای کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانه جات معاونت بهداشتی سالن دکتر محمد حسین قریب

30

 30/10/1393

     

31

 31/10/1393