EN |
    ورود
   1:30:59 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1398 / 12 / 07
 

 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/9/1393

     

2

 2/9/1393

     

3

 3/9/1393

     

4

 4/9/1393

شورای صنفی دانشجوبان معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

5

 5/9/1393

کنفرانس علمی یک روزه مقابله با اضطراب آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

6

 6/9/1393

کنفرانس سلامت اجتماعی

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

7

 7/9/1393

     

8

 8/9/1393

کارگاه آموزشی "پیشگیری از بیماری های مزمن تنفسی"

معاونت بهداشتی

سالن دکتر محمد قریب

9

 9/9/1393

     

10

 10/9/1393

کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با سوء مصرف مواد ویژه پرستاران شاغل در مراکز اعتیاد

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

11

 11/9/1393

اجرای تئاتر "ترانه ای برای یلدا" معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

12

 12/9/1393

سمینار مشکلات حقوق حرفه ای پزشکی

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

13

 13/9/1393

سمینار مشکلات حقوق حرفه ای پزشکی

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

14

 14/9/1393

     

15

 15/9/1393

کارگاه آموزشی "پیشگیری از بیماری های مزمن تنفسی"

سلسله جلسات گفتگوی جوانی "با حضور استاد محمد آقاجانی"(بعد از ظهر)

معاونت بهداشتی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

سالن دکتر محمد قریب

16

 16/9/1393

سمینار زایمان فیزیولوژیک 1

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

17

 17/9/1393

سمینار زایمان فیزیولوژیک 1

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

18

 18/9/1393

     

19

 19/9/1393

سمینار تشخیص و درمان آریتمی های قلبی

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

کارگاه قرآن پژوهی و طب (با حضور دکتر فریدون عزیزی) معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

20

 20/9/1393

 کارگاه  "درمان اعتیاد "

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

21

 21/9/1393

سمیناربیماری های عفونی و تنفسی/ سمینار بیماریهای عفونی ( اسهالی و تنفسی)

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

22

 22/9/1393

سمینار بیماریهای عفونی ( اسهالی و تنفسی)

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

23

 23/9/1393

سمینار بیماریهای عفونی ( اسهالی و تنفسی)

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

24

 24/9/1393

سمینار بیماریهای عفونی ( اسهالی و تنفسی)

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

سلسله نشستهای جوانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری سالن دکتر محمد قریب(18-20)

25

 25/9/1393

سمینار بیماریهای عفونی ( اسهالی و تنفسی)

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

اجرای تئاتر"کانون فانوس" معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

26

 26/9/1393

سمیناربیماری های عفونی و تنفسی/ سمینار بیماریهای عفونی ( اسهالی و تنفسی)

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

27

 27/9/1393

     

28

 28/9/1393

     

29

 29/9/1393

     

30

 30/9/1393

     

31

31/9/1393