EN |
    ورود
   2:03:25 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 04 / 17
 

 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/11/1393

کارگاه آینده علم از آن ایرانیان معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب 

2

 2/11/1393

     

3

 3/11/1393

     

4

 4/11/1393

     

5

 5/11/1393

     

6

 6/11/1393

     

7

 7/11/1393

     

8

 8/11/1393

سمینار گروه درمانی ویژه روانشناسان مراکز درمان سوء مصرف مواد آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب
کارگاه آینده علم از آن ایرانیان معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

9

 9/11/1393

جلسه شورای عمومی بسیج جامعه پزشکی بسیج جامعه پزشکی سالن دکتر محمد قریب

10

 10/11/1393

     

11

 11/11/1393

     

12

 12/11/1393

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته دندان پزشکی و تقدیر از دانشجویان ممتاز ورودی92 دانشکده دندان پزشکی دانشکده پرستاری مامایی
کارگاه آموزش درمانگاهی و گزارش صبحگاهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش سالن دکتر محمد قریب

13

 13/11/1393

     

14

 14/11/1393

     

15

 15/11/1393

     

16

 16/11/1393

کارگاه آینده علم از آن ایرانیان معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

17

 17/11/1393

     

18

 18/11/1393

     

19

 19/11/1393

سمینار فیزیولوژیک زایمان 3

 

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

مناظره

معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

20

 20/11/1393

سمینار فیزیولوژیک زایمان 3

آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب

مراسم بزرگداشت دهه فجر معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

21

 21/11/1393

همایش سیاستهای جمعیتی و ارتقاء نرخ باروری کلی

معاونت بهداشتی

سالن دکتر محمد قریب

22

 22/11/1393

     

23

 23/11/1393

جلسه پرسش و پاسخ در خصوص قانون تامین اجتماعی سالن  دکتر محمد قریب مدیریت توسعه

24

 24/11/1393

     

25

 25/11/1393

سیر مطالعاتی (ساعت16 تا 18)

 

سالن  دکتر محمد قریب معاونت دانشجویی فرهنگی

مسابقه گویندگی  (ساعت:30 19)
 

سالن  دکتر محمد قریب معاونت دانشجویی فرهنگی

26

 26/11/1393

میزگرد دانشجویی( ساعت 19:30)

آمفی تئاتر مرکزی معاونت دانشجو.یی فرهنگی

-         مراسم عرشیان در خاک (ساعت 20)

آمفی تئاتر مرکزی معاونت دانشجویی فرهنگی

27

 27/11/1393

کلاس آموزشی سامانه جامع بازرسی ویژه کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای سالن دکتر محمد قریب معاونت بهداشتی

28

 28/11/1393

کلاس آموزشی سامانه جامع بازرسی ویژه کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای سالن دکتر محمد قریب معاونت بهداشتی

29

 29/11/1393

کارگاه آینده علم از آن ایرانیان (با حضور رئیس پژوهشکده و اپتیک سازمان انرژی اتمی) سالن دکتر محمد قریب معاونت دانشجویی فرهنگی

30

 30/11/1393

     

31

 31/11/1393