EN |
    ورود
   2:14:59 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1398 / 06 / 27
 

 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/4/1394

     

2

 2/4/1394

جلسات هفتگی تفسیر قرآن معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

3

 3/4/1394

     

4

 4/4/1394

     

5

 5/4/1394

     

6

 6/4/1394

     

7

 7/4/1394

     

8

 8/4/1394

     

9

 9/4/1394

جلسات هفتگی تفسیر قرآن معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

10

 10/4/1394

     

11

 11/4/1394

     

12

 12/4/1394

     

13

 13/4/1394

     

14

 14/4/1394

     

15

 15/4/1394

     

16

 16/4/1394

جلسات هفتگی تفسیر قرآن معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

17

 17/4/1394

     

18

 18/4/1394

     

19

 19/4/1394

     

20

 20/4/1394

     

21

 21/4/1394

 

 

 

 

 

 

22

 22/4/1394

     

23

 23/4/1394

جلسات هفتگی تفسیر قرآن معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

24

 24/4/1394

     

25

 25/4/1394

     

26

 26/4/1394

     

27

 27/4/1394

     

28

 28/4/1394

     

29

 29/4/1394

کارگاه یکروزه (اصول نگهداری مواد غذایی- پاستوریزاسیون) جهت مسولان فنی کارخانجات مواد غذایی معاونت غذا و دارو سالن دکتر محمد قریب

30

 30/4/1394

     

31

 31/4/1394

سمینار دو روزه بیماری های عفونی (اسهالی و تنفسی)

دفتر آموزش مداوم

سالن دکتر محمد قریب