EN |
    ورود
   2:08:16 PM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 04 / 17
 

 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب
مراسم گرامیداشت روز پزشک و دارو ساز معاونت آموزشی آمفی تئاتر مرکزی

2

 2/6/1394

دوره آموزشی ویژه مسئولان فنی کارخانه جات مواد غذایی و کارشناسان معاونت غذا و دارو سالن دکتر محمد قریب

3

 3/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

4

 4/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب
مراسم روز کارمند روابط عمومی آمفی تئاتر مرکزی

5

 5/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

6

 6/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

7

 7/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

8

 8/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

9

 9/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

10

 10/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

11

 11/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

12

 12/6/1394

برنامه مدون طب کار  دفتر آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

13

 13/6/1393

     

14

 14/6/1394

     

15

 15/6/1394

     

16

 16/6/1394

     

17

 17/6/1394

     

18

 18/6/1394

سمینار آشنایی با تازه های واکسیناسیون دفتر آموزش مداوم سالن دکتر قریب

19

 19/6/1394

سمینار آشنایی با تازه های واکسیناسیون دفتر آموزش مداوم سالن دکتر قریب

20

 20/6/1394

     

21

 21/6/1394

مراسم معارفه  دستیاران جدیدالورود معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب

22

 22/6/1394

کارگاه های ویژه دستیاران جدیدالورود معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب

23

 23/6/1394

کارگاه های ویژه دستیاران جدیدالورود معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب

24

 24/6/1394

کارگاه های ویژه دستیاران جدیدالورود معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب

25

 25/6/1394

کارگاه های ویژه دستیاران جدیدالورود معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب

26

 26/6/1394

کارگاه های ویژه دستیاران جدیدالورود معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب

27

 27/6/1394

کارگاه های ویژه دستیاران جدیدالورود معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب

28

 28/6/1394

     

29

 29/6/1394

     

30

 30/6/1394

     

31

 31/6/1394