EN |
    ورود
   1:32:27 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 05 / 20
 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

1/7/1394

     

2

 2/7/1394

     

3

3/7/1394

     

4

4/7/1394

     

5

5/7/1394

     

6

6/7/1394

     

7

7/7/1394

     

8

8/7/1394

     

9

 9/7/1394

جلسه شورای دانشگاه معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب

10

 10/7/1394

     

11

11/7/1394

     

12

12/7/1394

     

13

 13/7/1394

     

14

14/7/1394

جشن بهورزی معاونت بهداشتی آمفی تئاتر مرکزی

15

15/7/1394

     

16

 16/7/1394

کارگاه باز آموزی غربالگری، تشخیص و درمان هیپوتیروئیدی نوزادان و PKU آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

17

17/7/1394

     

18

18/7/1394

     

19

19/7/1394

     

20

20/7/1394

     

21

21/7/1394

     

22

22/7/1394

کارگاه باز آموزی غربالگری، تشخیص و درمان هیپوتیروئیدی نوزادان و PKU آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

23

23/7/1394

کنفرانس علمی یک روزه تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیکها آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

24

24/7/1394

     

25

25/7/1394

     

26

26/7/1394

     

27

27/7/1394

     

28

28/7/1394

     

29

29/7/1394

سمینار بیماری های عفونی (اسهالی و تنفسی) آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

30

30/7/1394

بازدید هئیت بورد از گروههای آموزشی دستیاری معاونت آموزشی سالن دکتر محمد قریب