EN |
    ورود
   6:48:18 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1398 / 12 / 10
 

 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/9/1394

     

2

 2/9/1394

کرسی آزاد اندیشی با موضوع معنویت و اخلاق از دیدگاه روان شناسی معاونت دانشجویی فرهنگی سالن دکتر محمد قریب

3

 3/9/1394

کارگاه آموزشی اختلالات شایع روانپزشکی آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

4

 4/9/1394

     

5

 5/9/1394

کنفرانس علمی یکروزه بیماریهای دریچه ای قلب و روشهای نوین درمان آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

6

 6/9/1394

     

7

 7/9/1394

     

8

 8/9/1394

نشست سیاسی معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر دندان پزشکی

9

 9/9/1394

اجرای نمایش گل سرخ معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی
نشست سیاسی معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتردندان پزشکی

10

 10/9/1394

     

11

 11/9/1394

     

12

 12/9/1394

     

13

 13/9/1394

     

14

 14/9/1394

اکران مستند

معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتردندان پزشکی
مناظره سیاسی معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

15

 15/9/1394

اکران ونقد فیلم معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی
مناظره سیاسی معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

16

 16/9/1394

     

17

 17/9/1394

کارگاه آموزشی اختلالات شایع روانپزشکی آموزش مداوم سالن دکتر محمد قریب

18

 18/9/1394

     

19

 19/9/1394

     

20

 20/9/1394

     

21

 21/9/1394

     
22

 22/9/1394

کارگاه آموزشی رصد معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتردانشکده دندانپزشکی
23 23/9/1394 کارگاه آموزشی رصد معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی

24

 24/9/1394

مراسم روز پژوهش معاونت پژوهشی سالن دکتر محمد قریب
مراسم روز دانشجو معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

25

 25/9/1394

     

26

 26/9/1394

     

27

 27/9/1394

     

28

 28/9/1394

کارگاه "پژوهش در آموزش" ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش سالن دکتر محمد قریب

29

 29/9/1394

جلسه نفوذ در آیینه تاریخ معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی
کرسی آزاد اندیشی معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی

30

 30/9/1394

مراسم یلدای انتظار معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی
اجرای نمایش"ب" معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی
کارگاه "پژوهش در آموزش" ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش سالن دکتر محمد قریب