EN |
    ورود
   12:55:54 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1399 / 01 / 21
 

ردیف

تاریخ

موضوع برنامه

برگزار کننده

مکان

1

 1/3/1395

     

2

 2/3/1395

     

3

 3/3/1395

اکران فیلم ایستاده در غبار

اکران فیلم رسوایی

معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر مرکزی
برنامه یاد یاران معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر دانشکده دندان پزشکی

4

 4/3/1395

مجمع عمومی انتخابات معاونت دانشجویی فرهنگی آمفی تئاتر دانشکده دندان پزشکی

5

 5/3/1395

کنفرانس علمی یک روزه دستگاه تنفس آموزش مداوم دانشگاه سالن دکتر محمد قریب

6

 6/3/1395

     

7

 7/3/1395

     

8

 8/3/1395

کنفرانس علمی یک روزه هپاتیت آموزش مداوم دانشگاه سالن دکتر محمد قریب

9

 9/3/1395

کنفرانس علمی یک روزه  فنآوری سلامت آموزش مداوم دانشگاه سالن دکتر محمد قریب

10

 10/3/1395

     

11

 11/3/1395

     

12

 12/3/1395

کنفرانس علمی یک روزه تازه های بیماری های اتوایمیون آموزش مداوم دانشگاه سالن دکتر محمد قریب
کنفرانس علمی مداخلات معنوی در درمان آموزش مداوم دانشگاه سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی

13

 13/3/1395

     

14

 14/3/1395

     

15

 15/3/1395

     

16

 16/3/1395

     

17

 17/3/1395

     

18

 18/3/1395

     

19

 19/3/1395

     

20

 20/3/1395

     

21

 21/3/1395

     

22

 22/3/1395

     

23

 23/3/1395

     

24

 24/3/1395

     

25

 25/3/1395

     

26

 26/3/1395

     

27

 27/3/1395

     

28

 28/3/1395

     

29

 29/3/1395

     

30

 30/3/1395

     

31

 31/3/1395